Climate ChangeGreenovateRenew BostonVolunteer

LIDÈ KOMINOTE GREENOVATE/GREENOVATE LEADERS TRAINING

By October 19, 2019 No Comments

Byenveni nan Greenovate Boston

Chak moun k ap viv Boston jwe yon wòl nan fè vil la yon vil ki an sante, k ap pwospere, epi k ap avanse pandan klima a ap chanje. Greenovate Bostonkonekte manm kominote yo avèk efò planifikasyon pou pwoteje klima a ansanm ak pwogram ak resous ki soutni w lè w ap poze aksyon lakay ou, nan travay ou, nan lekòl ou, ak nan katye w.

Lidè Kominote Greenovate yo jwe yon wòl esansyèl nan fè moun konnen klima a ap chanje ak nan ankouraje aksyon klimatik lè yo fasilite dyalòg kote manm fanmi, zanmi, ak/oswa kolèg travay aprann ki sa ki enplike epi ki sa Vil la ap fè.

Nou pral pale sou:

– Ki jan chanjman klimatik ap afekte Boston,
– Ki sa n ka fè pou Boston pi rezistan ak chanjman klimatik, epi
– Ki jan n ka redui polisyon kabòn.

———————————
THIS TRAINING WILL BE PRESENTED IN HAITIAN CREOLE

Welcome to Greenovate Boston

Every Bostonian has a role to play in making our city a healthy, thriving, and innovative city in a changing climate. Greenovate Boston connects community members to climate planning efforts as well as to programs and resources that support taking action at home, work, school, and around your neighborhood.

Greenovate Community Leaders play a critical role raising awareness of climate change and promoting climate action by hosting facilitated dialogues where family members, friends, and/or colleagues learn about what’s at stake and what’s being done by the City.

We are going to talking about:

-What climate change means for Bostonians
-What you can do to address climate change
-What resources are available to help you prepare