Byenveni nan Greenovate Boston

Chak moun k ap viv Boston jwe yon wòl nan fè vil la yon vil ki an sante, k ap pwospere, epi k ap avanse pandan klima a ap chanje. Greenovate Bostonkonekte manm kominote yo avèk efò planifikasyon pou pwoteje klima a ansanm ak pwogram ak resous ki soutni w lè w ap poze aksyon lakay ou, nan travay ou, nan lekòl ou, ak nan katye w.

Lidè Kominote Greenovate yo jwe yon wòl esansyèl nan fè moun konnen klima a ap chanje ak nan ankouraje aksyon klimatik lè yo fasilite dyalòg kote manm fanmi, zanmi, ak/oswa kolèg travay aprann ki sa ki enplike epi ki sa Vil la ap fè.

Nou pral pale sou:

- Ki jan chanjman klimatik ap afekte Boston,
- Ki sa n ka fè pou Boston pi rezistan ak chanjman klimatik, epi
- Ki jan n ka redui polisyon kabòn.

MADI 14 ME, 5:30-7:30PM
ABCD MATTAPAN, 535 River STREET, 02126

Vin nan FÒMASYON NOU.
Vin yon Lidè Klima.
POZE AKSYON KLIMATIK.


Y ap bay manje.

---------------------------------
THIS TRAINING WILL BE PRESENTED IN HAITIAN CREOLE

Welcome to Greenovate Boston

Every Bostonian has a role to play in making our city a healthy, thriving, and innovative city in a changing climate. Greenovate Boston connects community members to climate planning efforts as well as to programs and resources that support taking action at home, work, school, and around your neighborhood.

Greenovate Community Leaders play a critical role raising awareness of climate change and promoting climate action by hosting facilitated dialogues where family members, friends, and/or colleagues learn about what’s at stake and what’s being done by the City.

We are going to talking about:

-What climate change means for Bostonians
-What you can do to address climate change
-What resources are available to help you prepare

TUESDAY, MAY 14TH, 5:30-7:30PM
ABCD MATTAPAN, 535 River STREET, 02126

Come to our training.
Become a climate leader.
Take climate action.

Food will be provided.

WHEN
May 14, 2019 at 5:30pm - 7:30pm
WHERE
ABCD Mattapan
535 River St
Boston, MA 02126
United States
Google map and directions
CONTACT
Greenovate Boston ·

Will you come?


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.